ដំណើរការផលិតរោងចក្រ

Factory production process


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០-២០២០